“Stichting Walk of Life, Levensverhalen” (hierna: “Walk of Life” of “wij”) houdt zich bezig met het verzamelen van levensverhalen van mensen zonder netwerk. Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens. Via dit Privacy en Cookie Statement willen wij u onder meer informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten wanneer Walk of Life kwalificeert als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”). Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan.

In dit Privacy en Cookie Statement informeren wij u over het volgende:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken
 • Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren
 • Beveiliging
 • Cookies
 • Uw privacyrechten
 • Klachten
 • Wijzigingen

Neem gerust contact met ons op indien u nog vragen heeft, u kunt ons bereiken via:

Stichting Walk of Life, Levensverhalen

Sint Olofspoort 3
1012 AJ Amsterdam

Tel: 06 5425 4604 (Zwanine Siedenburg)

E-mail: contact@walkoflife.nu

KvK-nummer: 90681665

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de relatie die we met u hebben, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Hieronder vertellen we hier meer over.

Donateurs

Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze donateurs:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door (de contactpersoon van) de donateur verstrekt;
 • Donatiegegevens, zoals door (de contactpersoon van) de donateur verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door (de contactpersoon van) de donateur verstrekt;
 • Andere gegevens van donateurs waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving te voldoen, zoals door (de contactpersoon van) de donateur verstrekt of door ons uit openbare bron is verkregen, zoals bijv. informatie uit het Handelsregister.

Vrijwilligers

Walk of Life verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van vrijwilligers:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door de vrijwilliger verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door de vrijwilliger verstrekt;
 • Hoogte vrijwilligersvergoeding en financiële gegevens waaronder het bankrekeningnummer om de vrijwilligersvergoeding uit te kunnen betalen zoals door de vrijwilliger verstrekt;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zoals door de vrijwilliger verstrekt;
 • van vrijwilligers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, zoals door de vrijwilliger verstrekt of door ons uit openbare bron is verkregen.

Leveranciers

Walk of Life verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij deze leveranciers:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door (de contactpersoon van de) leverancier verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door (de contactpersoon van de) leverancier verstrekt;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door (de contactpersoon van de) leverancier verstrekt;
 • Andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, zoals door (de contactpersoon van) de leverancier verstrekt of door ons uit openbare bron verkregen, zoals bijv. informatie uit het Handelsregister.

Sollicitanten

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), zoals door u verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door u verstrekt;
 • Nationaliteit en geboortedatum zoals door u verstrekt;
 • Beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, cijferlijsten, stagebeoordelingen, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief zoals door u verstrekt en waar relevant voor de openstaande vacature: de resultaten van een afgenomen competentietest;
 • Referenties zoals door u of een referent verstrekt, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met u.

Deelnemers ‘Walk of Life’ levensverhalen

Wanneer u deelneemt aan het project Walk of Life kunnen wij, afhankelijk van de informatie die u met ons deelt, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw naam en leeftijd;
 • Uw foto;
 • Uw levensverhaal met alle daarin over u opgenomen persoonsgegevens;
 • Eventueel: bijbehorend beeld- of audio-materiaal zoals een kunstwerk of een geluidsfragment van het interview.

Uw levensverhaal kan bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen bevatten. Wij verwerken deze gegevens en uw levensverhaal alleen indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, zie hierna ook onder “Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen”. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zie hierna onder: “Uw privacyrechten”.

Derden

Wij kunnen ook de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van derden (zoals websitebezoekers, personen die een referentie voor een sollicitant verstrekken, personen die genoemd worden in de levensverhalen van de deelnemers aan het project ‘Walk of Life’, personen die door onze vrijwilligers als contactpersoon in geval van nood zijn opgegeven) verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), voor zover aan ons bekendgemaakt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), voor zover aan ons bekendgemaakt;
 • Informatie verzameld bij bezoeken aan onze website www.walkoflife.nu met inbegrip van IP-adressen en client-identifiers;
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld door deelnemers aan het project ‘Walk of Life’.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens zoals door u verstrekt:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Of u de nieuwsbrief opent en de activiteit “in” de nieuwsbrief of uitnodiging (open- en klikratio); en indien u de nieuwsbrief opent:
  • Het tijdstip dat de nieuwsbrief of uitnodiging geopend wordt;
  • Uw locatie;
  • Het gebruikte besturingssysteem.

U kunt zich uiteraard op elk gewenst moment voor onze nieuwsbrief afmelden via de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen of door contact op te nemen via de contactgegevens die hierboven vermeld staan.

 • Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 4. Met uw toestemming.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Wij wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) wij dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • voor onze financiële administratie, waaronder het verwerken en beheren van donaties, het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het bijhouden van onze vrijwilligersadministratie (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • om vrijwilligers te kunnen informeren t.b.v. hun vrijwilligerswerk en om nieuwe vrijwilligers te werven (a, c: om u op de hoogte te kunnen houden over uw werkzaamheden en u voor nieuwe werkzaamheden te kunnen benaderen);
 • voor het project ‘Walk of Life’ waarbij uw levensverhaal gebruikt wordt ten behoeve van uw uitvaart en in ons archief wordt opgenomen. Indien u daar toestemming voor geeft, publiceren wij uw levensverhaal na het opstellen daarvan, ook direct (dus terwijl u nog leeft) op onze website www.walkoflife.nu (d) Uw levensverhaal kan na uw overlijden worden gepubliceerd op onze website www.walkoflife.nu en ons archief kan na uw overlijden gedeeld worden met lokale archieven zoals het Stadsarchief Amsterdam en met derde partijen die aan de doelstelling van Walk of Life gelieerde belangen hebben, tenzij u hier bij leven bezwaar tegen hebt gemaakt. Gegevens van derden die mogelijk in levensverhalen voorkomen, verwerken wij op basis van ons gerechtvaardigde belang om het mogelijk te maken om levensverhalen van mensen op te kunnen tekenen. Wij maken hierbij steeds een afweging m.b.t. de afweging van de privacybelangen van deze derden en gaan hier zeer zorgvuldig mee om (c);
 • voor het behandelen van uw sollicitatie (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande vacature en d: toestemming indien u langer in portefeuille wenst te blijven, zie: “Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?”);
 • om contact met u te hebben wanneer u ons benadert met vragen, opmerkingen of om uw privacyrechten uit te oefenen (c: om uw verzoeken af te kunnen wikkelen);
 • voor marketing en aanverwante activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven om u te informeren over de activiteiten van Walk of Life. (d);
 • voor het bijhouden van gebruikersstatistieken van onze website www.walkoflife.nu (c: het belang om veilige en geoptimaliseerde website-omgevingen aan te bieden);
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (b, c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

Walk of Life verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacy en Cookie Statement omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de AVG worden aangemerkt, zorgt Walk of Life ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Door Walk of Life ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zoals accountants, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Leveranciers (bijvoorbeeld softwareleveranciers, juridische adviseurs, deurwaarders, accountants, etc.);
 • Rechtsopvolger(s), bijv. ingeval Walk of Life wordt fuseert met een andere stichting, en tevens met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie;
 • Andere partijen, zoals toezichthouders, (overheids-)instanties en gerechten, indien wettelijke verplicht, met uw toestemming of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde.

Indien u uw levensverhaal laat opschrijven, wordt dit na uw overlijden gedeeld met de uitvaartonderneming.

Ook zullen wij na uw overlijden uw levensverhaal delen met lokale archieven, zoals het Stadsarchief Amsterdam, en kunnen wij na uw overlijden uw levensverhaal delen met derde partijen die aan de doelstelling van Walk of Life gelieerde belangen hebben, tenzij u hier bij leven bezwaar tegen hebt gemaakt.

Ten behoeve van onze werkzaamheden kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zullen wij erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy en Cookie Statement genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op ons ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.
 • Wanneer u informatie bij ons opvraagt of op een andere wijze contact met ons opneemt bewaren wij uw persoonsgegevens tot 6 maanden na afhandeling van uw verzoek.
 • De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie aan ons verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u hiervoor toestemming geeft, houden wij uw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures bij ons te benaderen. Wanneer u in dienst treedt bij ons zullen uw persoonsgegevens onderdeel worden van uw personeelsdossier.
 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, zullen wij de persoonsgegevens die wij voor dit doeleinde verwerken bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.
 • Wanneer u deelneemt aan het ‘Walk of Life’ project bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van het project of tot dat u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt. Indien u daar toestemming voor geeft wordt uw levensverhaal ook terwijl u nog leeft op de website van ‘Walk of Life’ gepubliceerd (zie voor meer informatie hierboven onder: “Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens ”).

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

 • Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen worden door ons regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd. Zo werken wij bijvoorbeeld met tweefactorauthenticatie voor de inlogomgeving op www.walkoflife.nu.

Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact met ons opnemen via bestuur@walkoflife.nu

 • Cookies

Onze website www.walkoflife.nu maakt gebruik van cookies. (kleine tekstbestandjes) en soortgelijke technieken (hierna gezamenlijk: “cookies”). Cookies worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna gezamenlijk: “apparaat”) geplaatst en worden uitgelezen als u onze website www.walkoflife.nu gebruikt. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende cookies die op onze website worden gebruikt.

Analytische cookies

Om goed in staat te zijn om onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoekers en u een prettige website-ervaring te bieden, maken wij gebruik op www.walkoflife.nu gebruik van de volgende analytische cookies.

Naam en providerDoelTypeDuur
is_unique Statcounter.comDeze cookie wordt gebruikt om de bezoekfrequentie van de websitebezoeker en de duur van het bezoek aan de website vast te stellen.HTTP399 dagen
is_visitor_unique Statcounter.comDeze cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht. Dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat de bezoeker niet tweemaal wordt geregistreerd.HTTP399 dagen
sc_is_visitor_unique Walkoflife.nu  Deze cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht. Dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat de bezoeker niet tweemaal wordt geregistreerd.HTTP399 dagen
statcounter_bounce Walkoflife.nuDeze cookie stelt vast wanneer een gebruiker de website direct verlaat. Deze informatie wordt door de websitebeheerder gebruikt voor interne statistieken en analyses.HTMLSessie
statcounter_config Walkoflife.nuDeze cookie wordt gebruikt om de bezoeken van de gebruiker aan de website te beoordelen, zoals welke pagina’s zijn bezocht of de frequentie van de bezoekers.HTMLSessie
statcounter_session Walkoflife.nuDeze cookie verzamelt statistieken over de bezoeken van de websitebezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen.HTMLSessie
t.php c.statcounter.comDeze cookie registreert statistische gegevens over het gedrag van de websitebezoeker op de website. Wordt gebruikt voor interne analyse door de websitebeheerder.PixelSessie

Cookies verwijderen

Via uw browserinstellingen kunt u de cookies op uw apparaat verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen. Bekijk de cookie-instellingen die beschikbaar zijn in uw specifieke webbrowser(s) voor meer informatie. De onderstaande links brengen u rechtstreeks naar de handleidingen van veelgebruikte browsers:

Google Chrome
Firefox
Edge
Safari en u vindt hier meer specifieke informatie voor uw Apple apparaten.

Opera

Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies kunt u ook vinden bij de Consumentenbond, via Consuwijzer en via http://www.youronlinechoices.eu/.

 • Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Walk of Life:

 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals bovenaan dit Privacy en Cookie Statement staan vermeld.

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of wij aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan komen wij hier graag samen met u uit. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

 • Wijzigingen

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst aangepast op 17 oktober 2023. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy en Cookie Statement zal steeds op onze website www.walkoflife.nu worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij er naar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.