Stichting Walk of Life, Levensverhalen
KvK-nummer: 90681665

Contactgegevens

Adres                         Sint Olofspoort 3, 1012 AJ Amsterdam
Telefoonnummer       06-542 546 04
Mail                            contact@walkoflife.nu
Website                      walkoflife.nu
RSIN                           865406649

Bankrekening t.n.v. Stichting Walk of Life, levensverhalen, NL 58 INGB 0102296049

Volledige ANBI-gegevens

De Stichting heeft ten doel:

·  Het vullen van een database vol levensverhalen en fotoportretten van mensen die niemand hebben die hun levensgeschiedenis kan vertellen,

·   Het zorgdragen dat deze levensverhalen veilig worden opgeslagen en bewaard,

·  En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Samen te werken met alle overige daarvoor in aanmerking komende (overheids-) instellingen.

Het verzorgen van toegespitste training zodat beroepskrachten en vrijwilligers in de geestelijke gezondheidszorg adequaat de levensverhalen kunnen opschrijven en aanleveren aan de Stichting.

Het opzetten van een netwerk van “Walk of Life werkers” op landelijke schaal.

Het onderzoek doen naar de mogelijkheid voor een collectieve uitvaartverzekering.

De Stichting gaat met behulp van daartoe opgeleide vrijwilligers in gesprek met mensen die geen netwerk/familie/vrienden hebben en tekent de levensverhalen op.

De levensverhalen + een portretfoto komen in een landelijke database. De database voldoet aan de richtlijnen voor het opslaan van privacy-gegevens.

De start is gemaakt in Amsterdam. Het doel is om de werkzaamheden jaarlijks uit te breiden naar 10 andere steden. De werkzaamheden worden het gehele jaar door uitgevoerd.

De Stichting haalt haar inkomsten uit:

Subsidies (o.a. van het ministerie van Justitie en Veiligheid) en andere bijdragen,
giften, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en
baten.

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
De medewerker wordt betaald in lijn met de arbeidsvoorwaarden van de
Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).

Activiteitenverslag

De Stichting is opgericht per 30 juni 2023.

De landelijke database is nagenoeg gereed.

De database wordt inmiddels gevuld met de gerealiseerde levensverhalen die
deels al waren opgetekend door medewerkers en vrijwilligers van het Drugspastoraat
Amsterdam

Er wordt gewerkt aan het werven van vrijwilligers en het opzetten van een
netwerk van “Walk of life werkers” op landelijke schaal.